Que comporta anar a Perpinyà aquest setembre pels qui vàrem néixer a la postguerra?

Si regirem al rebost de la memòria, trobem traces que dibuixen uns sentiments, tal volta somnis envers un país germà i distant a l’hora.
De petits en travessar la frontera, molt més visible que ara, obríem els ulls a. Descobríem peces ben senzilles com colors, senyals, etiquetatges, escuts. Tot ens semblava més bo fins i tot les olors. Més tard vaig fer-me les mateixes reflexions quan en retornar de Nepal, l’Índia o Síria redescobria olors a Londres o París que feien rebobinar la memòria i emmirallant instants semblants.
Molt sovint passejo per Perpinyà, per Cotlliure, per Portvendres i de tornada visito l’estació de Portbou, acluco els ulls i intento el miratge. Els oncles cap a l’exili, dels camps d’Argelers.
El pelegrinatge pels carrers de Perpinyà emplenen de bell nou el rebost d’imatges, de rètols de grafitis, de cartells mig arrencats que descriuen el pols de la vida tan propera i tan llunyana.
M’agrada entrar als bars i comerços, com més antics millor. Malgrat no fumar, entrar a l’estanc a comprar un paquet de tabac o les clàssiques capsetes de caramels mentolats, dignes de col·leccionista.
En preguntar trobem com arreu, el qui vol entendre el teu català i el qui sembla que li parlis xinès. El qui li agrada demostrar que som pobles germans i el qui sembla ancorat en un altre continent.
Ben pensat tampoc som tan diferents. Recordo la darrera conversa amb Nestor Lujan , l’escriptor i romàntic gastrònom. Asseguts en un bar de La Tour de Carol, mentre ens refrescàvem la gola amb un Pastís. Joan, deia tu d’un tronxo de col, en fas una òpera, perquè tot t’agrada i o assaboreixes.
¿Perquè anàvem al Rosselló, a Prada i concretament a Perpinyà? La resposta?. L’interès per seguir traces de l’històric familiar en aquelles contrades i un aferrissament per no perdre les arrels de la terra que em va veure néixer, sigui la parla o les tradicions.
Darrerament dediquem dues jornades senceres a visitar Visa Pour l’Image per donar compte del moviment social mundial i la seva projecció a través de la fotografia documental. Com fem a Arles a la Provença en Els Reencontres d’Arles en el Festival de fotografia d’autor, molt més lliure i lluny de pressions polítiques.
Aquest any serà diferent. Massa diferent però. Creiem que Visa ens acolliria per mostrar al món sencer l’assetjament mediàtic i polític envers Catalunya i la resposta va ser contundent i tampoc inesperada. No creien prou rellevant el conflicte.
Com a fotògraf sé que si no trec el tap de l’objectiu, no aconseguiré fotografiar res i Visa ens vol amb l’objectiu tapat i la targeta de la memòria personal formatjada a la seva mida.
Per sort i com des dels inicis de la història, a l’altre costat tenim amics que mantenen encesa la flama i que fan possible accions i activitats que seguiran escrivint la traça.

rebost
Que comporte aller a Perpignan pour les que som nes né a la postguerra?
Si régirons au rebost de la mémoire, nous trouvons des traces que dessinent des sentiments, tel tour rêves vers un pays frère et distant a l’heure.De petits en traversant la frontière, beaucoup de plus visible que maintenant, nous ouvrions les yeux a. nous découvrions des pièces bien simples comme couleurs, signaux, etiquetatges, escuts. Tout nous semblait plus bon fins et tout les odeurs. Plus tard vais fer-me les mêmes réflexions lorsqu’en rendant de Nepal, l’Inde ou Syrie redescobria odeurs a Londres ou Paris que faisaient rebobinar la mémoire et emmirallant instants semblables.
Beaucoup de souvent promène pour Perpignan, pour Cotlliure, pour Portvendres et de revenue visite le gare de Portbou, acluco les yeux et j’essaie le miratge. Les oncles rentre a l’exil, des champs de Argelers.Le pèlerinage pour les rues de Perpignan remplissent de beau nouveau le rebost d’images, de rètols de grafitis, de panneaux moyen arrachés qu’ils décrivent le pôles de la vider tellement prochaine et tellement lointaine.
Me plaît rentrer aux bars et commerces, comme plus anciens meilleur. Malgré ne fumer, rentrer a le bureau de tabac a acheter un colis de tabac ou les classiques capsetes de caramels mentolats, digne de collectionneuse. En demandant trouvons comment partout, le que vol sentir ton catalan et le que sembler que lui parles chinois. Le que lui plaît démontrer que nous sommes peuples des frères et le que sembler ancré en un autre continent.Bien pensé no plus sommes tellement différents.
Je souviens la dernière conversation avec Nestor Lujan , l’écrivain et romàntic gastronome. Assis en un bar du Tour de Carol, tandis que nous rafraîchissions la gorge avec un Gâteau. Joan, il disait tu d’un tronxo de col, en fais un opéra, parce que tout te plaît et ou assaboreixes.
¿Parce qu’allions au Rosselló, il a de la Prairie et concretament a Perpignan? La réponse?. L’intérêt pour suivre des traces de l’historique familière en ces contrades et un aferrissament pour ne perdre les racines de la enfouir que m’a vu naître, soyez la parler ou les traditions.
Darrerament consacrons dues des journées entières a visiter Visa Pour l’Image pour donner compte du mouvement social mondial et sa projection a través de la photographie documentaire. Comment faisons a Arles a la Provença en Les Reencontres de Arles en le Festival de photographie d’auteur, beaucoup de plus libre et loin de pressions politiques.
Cette année sera différente. Trop différent mais. nous croyons que Visa nous accueillerait pour montrer au monde entier le assetjament médiatique et politique envers Catalogne et la réponse a été contundent et no plus inattendue. ils Ne croyaient pas assez en prenant la relève du conflit. Comment a photographe sais que sinon enlève le tap du but, je ne réussirai pas photographier rien et Visa nous vol avec le but bouché et la carte de la mémoire personnelle formatjada a sa mida.Pour chance et comme des des débuts de l’histoire, il a l’autre côté avons des amis que entretiennent allumée la flamme et que font possible actions et activités que ils seront en train d’écrire la tracer.
logo-1-1
Cada any intento aproximar als meus alumnes que entren el darrer any de fotografia documental a la Universitat en la voràgine de l’expectativa periodística i el seu mercat potencial.
Per a tenir un relat en primera mà, entrevisto als fotògrafs més reconeguts entre els assistents i d’aquesta forma puc donar contingut a unes experiències i diferents punts de vista. Pascal Maitre,Joao Silva i Majid Saidi.
Fotògrafs que escriuen la història.
Sovint cerquem referents i els trobem en la seva tasca. No són ignífugs, són sensibles i malgrat que, poden semblar refractaris al seu entorn i patiment utilitzen la llum com a tinta.ret1

L’autor com testimoni de la realitat ha volgut copsar en primera persona l’empatia dels personatges i extreure’n la mirada.
Majid Saidi és un guardonat, fotògraf iranià internacionalment reconegut. Ha fotografiat a tot l’Orient Mitjà durant les últimes dues dècades, se centra en qüestions humanitàries, amb un especial interès en explicar històries anteriorment no explicades de la injustícia social. També en especial li agrada fer la fotografia de carrer – que retraten els ciutadans i la vida ordinària.
Saeedi va néixer i va créixer a Teheran. Es va iniciar en la fotografia a l’edat de 16 anys i, quan va complir 18 anys, se’n va anar a la frontera entre l’Iran i l’Iraq per fotografiar els refugiats allà.Saeedi ha aconseguit els departaments de la fotografia de diverses agències de notícies de l’Iran i ha dirigit projectes clau durant més de 15 anys. El seu treball ha aparegut en l’àmbit internacional, en publicacions com The Times , Spiegel , Vida , The New York Times , The Washington Post , The Washington Times , Time revista, i diverses publicacions de l’Orient Mitjà i per a les agències en línia. El seu treball recent inclou imatges de persones libis que lluiten per la democràcia, i les víctimes de mines terrestres a l’Afganistan.
Aquest any tornaré a Visa, sens dubte amb altres ulls i valors .
Aquest setembre anirem a Perpinyà en una exposició paral·lel-la que vol manifestar el seu desacord i la necessitat d’una llibertat d’expressió pels fotoperiodistes.
Gràcies a Ramon Faura-Llavarí i al seu equip ho fem possible. Gràcies a tots.

39814946_1916046318462822_7592308809779904512_n
visa018
Chaque année essaie approcher à mes élèves que rentrent la dernière année de photographie documentaire à l’Université en la voràgine de la expectativa periodística et son marché potentiel.
Pour avoir un récit en première main, j’entretiens aux photographes les plus reconnus entre les assistents et de cette forme peux donner contenu à des acquis et différents points de vue. Pascal Maitre,Joao Silva et Majid Saidi.
Photographes #que écrivent l’histoire.
Souvent cherchons referents et les trouvons en sa tâche. ce Ne sont pas ignífugs, ce sont sensibles et malgré que, ils peuvent sembler refractaris à son environnement et patiment utilisent la lumière comme encre.

L’auteur comme témoin de la réalité a voulu prendre en première personne la empatia des personnages et en extraire le regard.

majjid2
Majid Saidi est un guardonat, photographe iranien internacionalment reconnu. il a photographié à tout l’Orient Moyen pendant les dernières deux décades, se centre en des questions humanitaires, avec un spécial intérêt en expliquant histoires anteriorment n’expliquées de la injustícia sociale. Aussi en spécial lui plaît faire la photographie de rue – #que portraient les citoyens et la vie ordinaire.
Saeedi est né et il va grandir à Téhéran. S’a initié en la photographie à l’âge de 16 années et, lorsqu’a accompli 18 années, s’en est allé à la frontière entre l’Iran et l’Irak pour photographier les réfugiés là.Saeedi a réussi les départements de la photographie de plusieurs agences de nouvelles de l’Iran et il a dirigé projets clef pendant plus de 15 années. Son travail a apparu en le àmbit international, en des publications comme The Times , Spiegel , Vie , The New York Times , The Washington Mis , The Washington Times , Time revue, et plusieurs publications de l’Orient Moyen et pour les agences en ligne. Son travail récent comprend des images de personnes libis qu’ils luttent pour la démocratie, et les victimes de mines terrestres à l’Afghanistan.
Cette année reviendrai à Visa, sans doute avec autres yeux et valeurs .
Ce septembre irons à Perpignan en un exposé parallèle-la #que veut manifester son déssacord et le besoin d’une liberté d’expression pour les fotoperiodistes.
faura
Merci à Ramon Faura-Llavarí et à son équipement le faisons possible. Grâce à tous.